søndag 24. juli 2016

Siste dager i Wisconsin

Vi var kommet til fredag og det nærmet seg slutten på vårt USA-opphold. Vi hadde to dager igjen før vi skulle dra, men dette ble også to dager med opplevelser. 


Do you see the face?

Fredagen var det båttur som stod på planen. Vi kjørte opp til Wisconsin Dells, et kjempestort område med omtrent alt du kan tenke deg å gjøre på fritiden. Flere store badeland både utendørs og innendørs, fornøyelsesparker, i tillegg til masse andre aktiviteter. Et sted hvor mange også fra Chicago drar til i helgene for å ha det moro. 


Wisconsin River

Vi skulle som sagt på båttur og vi fant fort båten vår. Vi fikk heldigvis sitte på øverste dekk så vi kunne se. En fin båttur på to timer oppover Wisconsin River i nydelig natur. Vi stoppet to steder, det siste stedet var et litt spesielt sted med en spesiell utforming av fjellet som kalles Stand Rock. 


Fotograf H. H. Bennett tok i 1886 et bilde av sin sønn på dette stedet som hoppet mellom fjellet og opp på denne Stand Rock. I tidligere år var det mennesker som hoppet der for turistene som kom for å se, men det ble for farlig så nå bruker de hunder. Heldigvis har de et nett nedenfor i tilfelle det skulle gå ille. 


A path on our first stop

Når vi kom tilbake til byen tok vi en tur rundt om og spise lunsj. I tillegg gikk vi innom museet til H. H. Bennett. Han hadde også god kontakt med den indianske stammen til Ho-Chunk og har mange fotografier av de. Et interessant museum som var verdt å få med seg. 


The dog jumping from Stand Rock

Lørdag dro vil til Old World Wisconsin. Enda et stort område som er bygget etter slik innvandrerne til Amerika hadde det i slutten av 1800-tallet. Flere gårder er satt opp og bygget etter forskjellige nasjonaliteter. Bl.a. en fra Danmark, en fra Sverige, en fra Polen, en fra Nederland og selvfølgelig en fra Norge. 


Jumping back

Alt var autentisk fra den tiden. I den norske "hytta" var det skinn fra forskjellige dyr da mange nordmenn jaktet og solgte skinnene. I tillegg var det jo kister og skrin som var rosemalt. 


The famous picture of H. H. Bennett

Jeg synes det var moro å se alt det håndarbeidet de hadde. Alt fra ulla direkte fra sauen, til karding og spinning til garn. Og alle sokkene som var strikket på gamlemåten, sokker som skulle holde både barna og bøndene varme om vinteren. 


In the museum of H. H. Bennett

På kvelden satt vi ute på verandaen til Sue og Pete, og der kom det jammen meg en kolibri som var tørst. Da måtte jeg jo hente kameraet mitt. Og der satt jeg da, og ventet, og ventet. Det kom tre stykker, men en del minutters mellomrom. Men de er jo så små og de flyr så fort, så det var vanskelig å få et skikkelig knallbilde av den. Men dere ser vel at det er en kolibri allikevel?


Old times cameras

Dagen etter var søndag og vårt opphold i Wisconsin var over. Pete og Sue kjørte oss tilbake til O'Hare airport i Chicago og flyturen hjem gikk greit. 


Og jeg vil si Tusen hjertelig takk til hver og en av mine slektninger som gjorde vårt opphold til en virkelig opplevelse og et minne for livet for meg. En tur jeg har drømt om i mange år ble endelig oppfylt. En stor takk til Staci og Brian samt Sue og Pete for å la oss overnatte hos dem. Og også en takk til alle dere andre for deres gjestfrihet, deres gode selskap og for å få oss til å føle oss virkelig velkommen. Denne turen blir aldri glemt, og jeg håper jeg kan ta en tur til om ikke så alt for mange år. 


Made of the native americans

Friday came and it approached the end of our stay in the US. We had two days left before we had to leave, but this was also two days of adventures.


Woman working at the Old World Wisconsin

Friday the plan was to go on a boat trip. We drove up to the Wisconsin Dells, a huge area with about anything you could imagine doing in your free time. Several large water park both outdoor and indoor, theme parks, as well as lots of other activities. A place where many also from Chicago go to on weekends to have fun.


From the shop in Old World Wisconsin

As I said we were going on a boat tour and we soon found our boat. We got lucky and sat on the top deck so we could see. A nice boat trip of two hours up the Wisconsin River in gorgeous scenery. We stopped two places, the last place was a little special place with a special mountain called Standrock.


Photographer H. H. Bennett took in 1886 a picture of his son in this place who jumped between the mountains and Standrock. In previous years there were people who jumped there for the tourists who came to see, but it was too dangerous so now they use dogs. Luckily they have a net below in case something does go bad.


When we got back to town, we took a walk around and have lunch. Then we went to the museum H. H. Bennett. He also had good contacts with the Indian tribe to Ho-Chunk and has many photographs of them. An interesting museum that was worth visiting.


From the Norwegian house

Saturday we went to the Old World Wisconsin. Another large area built for immigrants who came to America in the late 1800s. Several farms are set up and built by different nationalities. One from Denmark, one from Sweden, one from Poland, one from the Netherlands and of course one from Norway.


Everything was authentic from that time. In the Norwegian "cabin" was the skins of different animals since many Norwegians hunted and sold the skins. There was also chests and boxes that had "rosemaling". 


I think it was fun to see all the handcrafts they had. From wool directly from the sheep to carding and spinning into yarn. And all the socks that were knitted the old way, socks that would keep both kids and peasants warm in winter.


At night we sat out on the porch at Sue and Pete, and there came a hummingbird that was thirsty. So i had to grab my camera. And there I was waiting and waiting. It came three of them, with some minutes in between. But they're so small and they fly so fast, so it was hard to get a real good picture of it. But you can see that there is a hummingbird?


Spinning yarn

The following day was Sunday and our stay in Wisconsin was over. Pete and Sue drove us back to O'Hare airport in Chicago and the flight home went smoothly.


Knitted socks

I want to say Thank you so much to every one of my relatives who made our stay a really nice and a memory of a lifetime for me. A trip I've dreamed about for years was finally fulfilled. A big thanks to Staci and Brian and Sue and Pete for letting us stay with them. And also a thank you to all the others for your hospitality, your good company and to make us feel really welcome. This trip I will never forget, and I hope I can make a trip again in not too many years.

The hummingbird
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar